Ακούστε
Nova FM 106
Ζωντανά
Ακούστε Nova FM 106 Ζωντανά
Έχουμε 325 επισκέπτες συνδεδεμένους

Ξενοφοβικοί και βίαιοι στην ΕΛ.ΑΣ.


Έκθεση - κόλαφος του Πα­ρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη ρατσιστική βία στη χώρα μας ξεμπροστιάζει τις αστυνομικές αρχές που καιρό τώ­ρα κάνουν τα στραβά μάτια και ανέ­χονται τη δράση φασιστοειδών, & καταδεικνύει την παντελή απουσία συγκροτημένης πολιτικής στη χώρα μας γύρω από το μεταναστευτικό.

 

Στην 99σέλιδη έκθεση του Human Rights Watch που φέρει τον τίτλο «Μίσος στους δρόμους, η ξενοφοβι­κή βία στην Ελλάδα» διαπιστώνεται η αποτυχία της αστυνομίας και των δι­καστικών αρχών να αποτρέψουν και να τιμωρήσουν την αύξηση των επι­θέσεων εναντίον μεταναστών.

Το Παρατηρητήριο επισημαίνει ότι, παρά την αποδεδειγμένη αύξηση της βίας, η αστυνομία απέτυχε να δράσει αποτελεσματικά προκειμένου να προ­στατέψει τα θύματα και να αναγκάσει τους δράστες των επιθέσεων να λογο­δοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της έρευνας που διενήργησε το Παρατη­ρητήριο για την ξενοφοβική βία, πή­ρε συνεντεύξεις από 59 άτομα που έπεσαν θύματα ρατσιστικής βίας το διάστημα από τον Αύγουστο του 2009 μέχρι τον Μάιο του 2012.

Μεταξύ των θυμάτων, ήταν μετα­νάστες και αιτούντες άσυλο εννέα διαφορετικών εθνικοτήτων και δύο έγκυοι γυναίκες.

 


Απουσία στρατηγικής

Όπως καταγγέλλει το Παρατηρητή­ριο, «οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανα­πτύξει μια προληπτική στρατηγική αστυνόμευσης, ενώ τα θύματα δεν ενθαρρύνονται να προβούν σε επίση­μες καταγγελίες».

Ειδικότερα, το Human Rights Watch καταγγέλλει ότι υπάρχουν πε­ριπτώσεις μεταναστών χωρίς χαρτιά, οι οποίοι, όταν επιχείρησαν να καταγ­γείλουν στην αστυνομία τις επιθέσεις που δέχτηκαν, οι αστυνομικές αρχές τους ενημέρωσαν ότι θα έπρεπε να κρατηθούν εάν επέμεναν στη διεξα­γωγή αστυνομικής έρευνας.

Σε άλλες περιπτώσεις, όπως καταγ­γέλλεται, η αστυνομία αποθάρρυνε τα θύματα να καταγγείλουν τις επι­θέσεις, υποστηρίζοντας πως θα ήταν μάταιο εάν δεν μπορούσαν να ανα­γνωρίσουν τους δράστες.

Ένα άλλο στοιχείο που επισημαίνε­ται στην έκθεση - ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί -, είναι ότι στη χώρα μας δεν έχει υπάρξει καμία καταδίκη για ρατσιστικόέγκλημα σύμφωνα  με τον νόμο του 2008 για τα εγκλήματα μίσους.

Ειδική αναφορά γίνεται και για την παράλογη υποχρέωση καταβολής πα­ράβολου 100 ευρώ προκειμένου κά­ποιος να προβεί σε καταγγελία. «Όσοι επέμειναν (να προβούν σε καταγγε­λία), ενημερώθηκαν ότι θα έπρεπε να πληρώσουν ένα παράβολο 100 ευρώ. Η Ελλάδα εισήγαγε το συγκεκριμένο τέλος το 2010 προκειμένου να αποθαρρύνει τις επιπόλαιες προσφυγές» σημειώνει το Human Rights Watch, προσθέτοντας ωστόσο ότι «αυτό το τέλος δεν θα έπρεπε ποτέ να επιβάλ­λεται σε εκείνους που καταγγέλλουν εγκλήματα μίσους».

«Άτομα που προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες, αποφεύ­γουν να κυκλοφορήσουν το βράδυ στην Αθήνα, λόγω του φόβου ότι θα δεχθούν επίθε­ση» αναφέρει σε σχετικό άρ­θρο που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Human Rights Watch η Τζούντιθ Σάδερλαντ, ερευνήτρια της οργάνωσης για τη Δυτική Ευρώπη. «Η οικονομική κρίση και η μετανά­στευση δεν δικαιολογούν την απο­τυχία της Ελλάδας να αντιμετωπί­σει τη βία, που διαρρη­γνύει τον κοινωνικό ιστό» προσθέτει.

Οι περισσότερες επιθέσεις, όπως σημειώνει το Παρατηρητήριο, λαμ­βάνουν χώρα τις νύχτες, κοντά σε πλατείες. «Οι δράστες δουλεύουν σε ομάδες, φορούν σκουρόχρωμα ρού­χα και έχουν συνήθως καλυμμένα τα πρόσωπά τους με μαντίλια ή κράνη» σημειώνει το Human Rights Watch και συνεχίζει: «οι επιτιθέμενοι φέρουν συνήθως ρόπαλα ή σπασμένα μπου­κάλια ως όπλα. Οι περισσότερες επι­θέσεις συνοδεύονται από προσβολές και απειλές για να φύγουν οι μετανά­στες από την Ελλάδα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι δράστες ληστεύουν τα θύματα».

 


Πύλη εισόδου

Στο ίδιο άρθρο υπάρχει εκτενής αναφορά για το μεταναστευτικό πρό­βλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Όπως τονίζει το Παρατηρητήριο, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 η Ελλάδα έχει γίνει η κύρια πύλη ει­σόδου των μεταναστών και των αι­τούντων άσυλο από την Ασία και την Αφρική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν λείπουν ωστόσο οι έντονες επι­κρίσεις για τη διαχείριση του προβλή­ματος από τις κυβερνήσεις της χώρας τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικότερα το Human Rights Watch καταλογίζει στην Ελλάδα χρόνια κακοδιαχείρι­ση στις πολιτικές μετανάστευσης και χορήγησης ασύλου, ενώ επισημαίνει πως η βαθιά οικονομική κρίση επέτει­νε το πρόβλημα.

«Τα δημογραφικά στοιχεία της πρω­τεύουσας έχουν αλλάξει. Στο κέντρο της Αθήνας ιδίως, διαβιεί σε συνθή­κες ακραίας φτώχειας ένας μεγάλος πληθυσμός αλλοδαπών που καταλαμ­βάνει εγκαταλελειμμένα κτίρια, πλα­τείες και πάρκα» αναφέρει και σημει­ώνει πως η ανησυχία για την αύξηση της εγκληματικότητας και την αστική υποβάθμιση έχει καταστεί κυρίαρχο στοιχείο στις καθημερινές συζητή­σεις και τον πολιτικό λόγο.

Όπως είναι φυσικό, ειδική αναφορά γίνεται στην αύξηση της δύναμης της Χρυσής Αυγής και στην είσοδό της στη Βουλή, αλλά και στο status quo που επικρατεί στον Άγιο Παντελεήμονα.

«Αυτοαποκαλούμενες ομάδες πο­λιτών έχουν οργανωθεί σε ορισμέ­νες περιοχές προκειμένου “να προ­στατεύσουν” και “να καθαρίσουν” τις γειτονιές. Στον Άγιο Παντελεήμο­να “οι πολίτες” έχουν κλειδώσει την παιδική χαρά, για να εμποδίσουν τους αλλοδαπούς να περνούν χρόνο εκεί» αναφέρει το Παρατηρητήριο.

 


Απαιτούνται μέτρα

Η οργάνωση καλεί τη νέα κυβέρ­νηση να προβεί σε άμεσα βήματα για την αντιμετώπιση της ξενοφοβι­κής βίας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1 Να επιδείξει αποφασιστικότητα, καταδικάζοντας δημόσια την ξε­νοφοβική βία και διαμηνύοντας ότι θα επιδείξει μηδενική ανοχή στην εκ­δικητική βία κατά των μεταναστών.

2 Να αναπτύξει κατάλληλους αστυ­νομικούς που να γνωρίζουν τα σημεία έντασης προκειμένου να συλ­λαμβάνουν τους δράστες επ’ αυτο­φώρω.

3 Να βελτιώσει την έρευνα και δί­ωξη των εγκλημάτων μίσους από την αστυνομία και τις εισαγγελικές αρ­χές, μέσω κατάρτισης, καλύτερης κα­θοδήγησης και δημιουργίας κεντρικής βάσης δεδομένων της αστυνομίας.

4 Να διασφαλίσει ότι οι μετανάστες χωρίς χαρτιά δεν θα αντιμετωπί­σουν ποτέ ξανά την απειλή κράτησης ή απέλασης σε περίπτωση καταγγελί­ας εγκλήματος μίσους.

Προφανώς, για να αντιμετωπιστεί η ξενοφοβική βία, απαραίτητη προ­ϋπόθεση είναι η πολιτική βούληση. Κάτι, βέβαια, που μάλλον δεν μπορεί να περιμένει κανείς από την κυβέρ­νηση Σαμαρά (και λοιπών... υπεύθυ­νων εταίρων), η οποία σύρεται – στο θέμα αυτό – πίσω από το ξενοφοβικό ακροατήριο της Χρυσής Αυγής, υπο­θάλποντας έτσι τον εκφασισμό της κοινωνίας...

πηγή

 
bowie-1.jpg

Player για Android

Android Player

Απο το κινητό σας πάτε στο: ρυθμίσεις -> ασφάλεια -> και ενεργοποιήστε την εγκατάσταση εφαρμογών απο άγνωστες πηγές. Με μία εφαρμογή QR Code Reader σκανάρετε την παραπάνω εικόνα ή πατήστε εδώ.

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
ΔιαφήμισηCreated by LiquidMinds | Powered by FRIKTORIA | Valid XHTML | Valid CSS.