Ακούστε
Nova FM 106
Ζωντανά
Ακούστε Nova FM 106 Ζωντανά
Έχουμε 770 επισκέπτες συνδεδεμένους
Να διαφεντέψουμε τη Ρωμηοσύνη μας!
Γνωρίζω ότι πολλοί, σφόδρα θά ενοχληθούν καί θα μέ κατηγορήσουν ότι ύστερα άπό τόσα χρόνια αναμοχλεύω τά πάθη πού πλέον έχουν καταλαγιάσει, ότι ξύνω πληγές πού τώρα πιά έχουν επουλωθεί και ότι ξεπέφτω σέ μίαν ετεροχρονισμένη άντικομμουνιστική ή άντιδεξιά «υστερία».

 

Καί μάλιστα ώς ιερομόναχος στις εσχατιές τής παρατεταμένης επιγείου παρεπιδημίας μου... Θά συμφωνήσω μαζί τους, γιατί έκ πρώτης όψεως έτσι φαίνεται. Άλλα δέν είναι ακριβώς έτσι!...

Το βιβλίο μου αυτό θά ήταν απολύτως άχρηστο καί τελείως άκαιρο αν, έκτος άπό τήν μαρτυρία μου καί τή γνώμη μου γιά τά γεγονότα πού έζησα εκείνη τήν κρίσιμη περίοδο της Εθνικής Αντιστάσεως, δέν παρέδιδα κι ένα μήνυμα στον σύγχρονο κόσμο καί ιδιαιτέρως στή σημερινή νεολαία μας.

Νά συγχωρήσουμε, Ναι! Μέ όλη μας τήν καρδιά καί μέ όλη μας τήν αγάπη... Νά μετανοήσουμε, Ναι! Μέ ανυπόκριτη ταπείνωση και ειλικρινή συντριβή... Νά ξεχάσουμε, όμως, Όχι! Ποτέ! Ή ιστορική μας μνήμη πρέπει νά είναι ζωντανή, γιατί μόνον έτσι γίνεται πείρα, γίνεται βίωμα, γίνεται δίδαγμα• ώστε νά μήν επαναλαμβάνουμε διαρκώς τά Ίδια λάθη. Κι αυτός ό θαυμάσιος λαός μας, μέ τή μεγάλη καρδιά του καί το ρωμαίικο φιλότιμο του, ξεχνάει πάντα καί πολύ γρήγορα• δυστυχώς, έπαναλαμβάνοντας τα λάθη του και επιστρέφοντας αενάως στις αμαρτίες του, ώς αύτοτιμωρούμενος Σίσυφος.

Κι αυτό το μήνυμα πού θέλω νά μεταδώσω χρειάζεται πολύ περισσότερο σήμερα, πού μία νέα τάξη πραγμάτων επιβάλλεται στον κόσμο άπό τις ϊδιες σκοτεινές δυνάμεις πού καθοδηγούσαν και τή ναζιστική νέα τάξη ή όποια αιματοκύλησε τόν κόσμο κατά τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και πού τόσο σκληρά και ακριβά τήν πλήρωσε ή πατρίδα μας και ό λαός μας και ή ανθρωπότητα. Ή σημερινή νέα τάξη πραγμάτων εκφράζει καϊ υλοποιεί τήν πολτοποίηση λαών, πίστεων και πολιτισμών στή χοάνη τής παγκοσμιοποιήσεως πού επιβάλλει ή αντίχριστη και άποκρυφιστική νέα εποχή, ή οποία βασικό στόχο των επιδιώξεων της έχει και πάλι τήν Ορθόδοξο Πίστη μας και τόν Ελληνικό Πολιτισμό μας.

Γιατί ή οικουμενικότητα τής Ορθοδοξίας μας στο επίπεδο τών θρησκειών και ή οικουμενικότητα του Ελληνισμοΰ μας στό επίπεδο τών πολιτισμών είναι οι μόνες δυναμικές πραγματικότητες πού δέν ομογενοποιούνται και δεν παγκοσμιοποιούνται: ό Ελληνισμός κλείνει μέσα του τόν κόσμο και ή Ορθοδοξία κλείνει μέσα της το Σύμπαν!...Ή θεοχάρακτη και θεοπρόβλη-τη σύνθεση τους έδωσε τή Ρωμηοσύνη, τή μόνη πραγματική παγκοσμιοποίηση πού ανέδειξε ή ιστορία, μέ κέντρο αρχή και τέλος τόν Τριαδικό Θεό μας —έστω και αν τελικώς σταθήκαμε ανάξιοι νά τήν κατανοήσουμε, νά τήν εμπεδώσουμε, νά τήν εμβαθύνουμε, νά τήν απλώσουμε και νά τή διατηρήσουμε!...
Γι' αυτό οι έωσφορικοί δυνάστες τοϋ κόσμου τούτου προσπαθούν νά κολαφίσουν, νά διαστρέψουν και τελικά νά εξαφανίσουν και τήν Ορθοδοξία και τόν Ελληνισμό, επιχειρώντας κατ' αρχήν τόν διαχωρισμό τους και τήν αντιπαράθεση τους καϊ στή συνέχεια τήν ευκολότερη εξολόθρευση αμφοτέρων, μέ τή διαστροφή τους και τόν εκφυλισμό τους!...

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και επαγρύπνηση σήμερα, γιατί ύπό τη λεοντή της «προόδου» και τη μάσκα τοϋ «προοδευτικού», με την επιβολή της στανικής «αλλαγής», άλλοτε με τον «διεθνισμό» και τώρα με τήν «πολυπολιτισμικότητα» δρούσαν πάντα οί πολέμιοι τής Ορθοδοξίας και τού Ελληνισμού. Πότε με τον φιλελευθερισμό, πότε με τον κομμουνισμό, πότε με τήν πανσπερμία τών κάθε λογής -ισμών, αιρέσεων και σεκτών —πάντοτε, όμως, γεννήματα και παραφυάδες τοΰ σα-προκήπου τής αντίχριστου Δύσεως!... Με τήν ίδια ψευδολόγο επιχειρηματολογία, με τήν ϊδια ύπουλη μεθοδολογία, με τήν ϊδια διαστροφική εγκληματικότητα!... Είναι συνταγές δοκιμασμένες και πολύ περισσότερο τελειοποιημένες σήμερα, όπου κυριαρχεί ό φονταμελισμός τής «προόδου», τοϋ «εκσυγχρονισμού», τής δυτικού τύπου ψευδεπίγραφου «δημοκρατίας» και τής αχαλίνωτου ύποδουλωτικής «ελευθερίας» —ό πραγματικός φονταμενταλισμός!... Αυτός είναι ό σύγχρονος ολοκληρωτισμός, πού μπροστά του ωχριούν όλοι οί φασισμοί τής ιστορίας και υποκλίνονται με σεβασμό οί σκοταδιστές-φωταδιστές και οί δυνάστες-έξουσιαστές όλων τών αιώνων!...

Ακριβώς, λοιπόν, γιά νά επιστήσουν τήν προσοχή όσων έχουν μάτια γιά νά βλέπουν, γιά νά σημάνουν τον κώδωνα τοϋ κινδύνου γιά όσους έχουν ωτα νά άκούουν και γιά νά ξυπνήσουν όσους έχουν νοϋ γιά νά σκέπτονται, γράφονται τά όσα προηγήθησαν και πού αναφέρονται σέ εκείνα τά σκοτεινά χρόνια, όπου έλαμψε ένας λαμπρός λαϊκός έθνικοαπελευθερωτικός αγώνας αντιστάσεως στην έωσφορική νέα τάξη πραγμάτων κάθε εποχής μέ τον απαστράπτοντα ηγέτη του... Γι' αυτό δημοσιεύεται το παρόν βιβλίο και όχι, βεβαίως, άπό άκατασίγαστη μισαλλοδοξία!

Μετά άπό τόσα χρόνια περισσότερο άπό κάθε τί άλλο καινοτόμο και έωλο μας χρειάζεται τό διδακτικό απόσταγμα τών πόνων και τών δακρύων, τοϋ αίματος καϊ τής ορφάνιας.
Μας χρειάζεται αυθεντική και ακέραιη ή εθνική μας ίδιοπροσωπία και η ταυτότητά μας ως Ορθοδόξων Ελλήνων!...
Και αν οι ταγοί μας, πνευματικοί και πολιτικοί, είναι ανάξιοι, εμείς –με την χάρη του Τριαδικού Θεού μας δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και δι’ ευχών των Αγίων και θεοφόρων Πατέρων μας- πρέπεο να βρούμε την παρρησία και την δύναμη να διαφεντέψουμε την Ρωμηοσύνη μας…

Ιδού, λοιπόν, το έργο σας, νέοι και νέες αυτού του αδούλωτου και πιστού λαού του Θεού!...
Έχετε την ευχή μου και τις ακάματες προσευχές μου από τις βουνοκορφές των ενενήντα δύο μου χρόνων…

(Αρχιμανδρίτου Γερμανού Κ. Δημάκου - παπα-Ανυπόμονου - «Στο βουνό με τον Σταυρό, κοντά στον Άρη» από τις Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις –Τρίκαλα-Αθήνα 2004)

 
Dave+Holland+holland3.jpg

Player για Android

Android Player

Απο το κινητό σας πάτε στο: ρυθμίσεις -> ασφάλεια -> και ενεργοποιήστε την εγκατάσταση εφαρμογών απο άγνωστες πηγές. Με μία εφαρμογή QR Code Reader σκανάρετε την παραπάνω εικόνα ή πατήστε εδώ.

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
ΔιαφήμισηCreated by LiquidMinds | Powered by FRIKTORIA | Valid XHTML | Valid CSS.